IP-MAT 0@志努波羅能 * PP-OB1 NP PP NP N L080047 PHON sinwopara P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@意登比賣能古袁 * IP-REL NP-PRD N L050458 N L080001 PHON oto N L050137 PHON pimye COP-ADI L031965 PHON no N L050028 PHON kwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2@佐比登由母 * PP NP IP-REL PP-ADV NP N PFX L000061 PHON sa NUM L002001 PHON pito N L050039 PHON yu P-TOP L000514 PHON mo 3@為禰弖牟志太夜 * VB-ADC VB-STM L031922a VB-STM L031927a PHON wi VB-STM L031342a PHON ne VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L051925 PHON sida P-FOC L000537 PHON ya 4@伊幣爾久太佐牟也 * PP-OB1 NP N L050006a PHON ipye P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC VB-STM L030631a PHON kudasa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID FK.11
0志努波羅能sinwopara no
1意登比賣能古袁otopimye no kwo wo
2佐比登由母sapitoyu mo
3為禰弖牟志太夜winetemu sida ya
4伊幣爾久太佐牟也ipye ni kudasamu