multi-sentence IP-MAT 0@舎加乃美阿止 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PEN L090152 PHON saka P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 PHON mi N L050877 PHON ato 1@伊波爾宇都志於伎 * PP-GOL-OB2 NP N L050014 PHON ipa P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L030270a PHON utusi VB-INF L030327a PHON oki 2@宇夜麻比弖 * IP-ADV VB-GER L030296a PHON uyamapite 3@乃知乃保止気爾 * PP NP IP-REL NP-PRD N L004087 PHON noti COP-ADI L031965 PHON no N L051814 PHON potoke P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4@由豆利麻都良牟 * VB-ADC VB-STM L031845a PHON yuduri VB-STM L031649a PHON matura VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 5@佐佐義麻宇佐牟 * IP-MAT VB-ADC VB-STM L030794a PHON sasage VB-STM L031605a PHON mausa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID BS.9
0舎加乃美阿止saka no miato
1伊波爾宇都志於伎ipa ni utusioki
2宇夜麻比弖uyamapite
3乃知乃保止気爾noti no potoke ni
4由豆利麻都良牟yudurimaturamu
5佐佐義麻宇佐牟sasagemausamu