CP-FINAL IP-SUB 0@己乃美阿止乎 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 PHON mi N L050877 PHON ato P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1@多豆祢毛止米弖 * VB-GER VB-STM L031047a PHON tadune VB-GER L031767a PHON motomete 2@与伎比止乃 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007015 PHON yo ACP-ADN L000033 PHON ki N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 3@伊麻須久爾爾波 * VB-ADC L030206a PHON imasu N L051337 PHON kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 4@和礼毛麻胃弖牟 * PP-SBJ NP PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L031603a PHON mawi VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 5@毛呂毛呂乎為弖 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051514 PHON moromoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L031926a PHON wite ID BS.8
0己乃美阿止乎ko no miato wo
1多豆祢毛止米弖tadunemotomete
2与伎比止乃yoki pito no
3伊麻須久爾爾波imasu kuni ni pa
4和礼毛麻胃弖牟ware mo mawitemu
5毛呂毛呂乎為弖moromoro wo wite