multi-sentence IP-MAT 0@麻須良乎乃 * PP-SBJ NP IP-REL PP-SBJ NP N L080256 ADJ-STM L007110 PHON masura N L052501 PHON wo P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@布美於祁留阿止波 * VB-ADN VB-STM L031553a PHON pumi VB-STM L030327a PHON ok VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050877 PHON ato P-TOP L000522 PHON pa 2@伊波乃宇閇爾 * PP NP PP NP N L050014 PHON ipa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050029a PHON upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@伊麻毛乃己礼利 * PP-ADV NP N L004025 PHON ima P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L031374a PHON nokor VAX-STV-CLS L000024 PHON eri 4@美都都志乃覇止 * IP-MAT IP-ADV VB-CTT L031712a PHON mitutu VB-IMP L030886a PHON sinopye P-COMP L000530 PHON to 5@奈賀久志乃覇止 * IP-MAT IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007007 PHON naga ACP-INF L000033 PHON ku VB-IMP L030886a PHON sinopye P-COMP L000530 PHON to ID BS.7
0麻須良乎乃masurawo no
1布美於祁留阿止波pumiokyeru ato pa
2伊波乃宇閇爾ipa no upe ni
3伊麻毛乃己礼利ima mo nokoreri
4美都都志乃覇止mitutu sinopye to
5奈賀久志乃覇止nagaku sinopye to