CP-FINAL IP-SUB 0@麻須良乎乃 * PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L080256 ADJ-STM L007110 PHON masura N L052501 PHON wo P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@須須美佐岐多知 * IP-ADV IP-ADV VB-INF L030937a PHON susumi VB-INF L050116 N L050116 PHON saki VB-INF L031043a PHON tati 2@布賣留阿止乎 * VB-ADN VB-STM L031553a PHON pum VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050877 PHON ato P-CASE-ACC L000534 PHON wo 3@美都都志乃波牟 * IP-ADV VB-CTT L031712a PHON mitutu VB-ADC VB-STM L030886a PHON sinopa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4@多太爾阿布麻弖爾 * PP-ADV IP-NMZ IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004003b PHON tada COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC L030071a PHON apu P-RES L000512b PHON madeni 5@麻佐爾阿布麻弖爾 * PP-ADV IP-NMZ NP-ADV ADV L004073 PHON masani VB-ADC L030071a PHON apu P-RES L000512b PHON madeni ID BS.6
0麻須良乎乃masurawo no
1須須美佐岐多知susumi sakitati
2布賣留阿止乎pumyeru ato wo
3美都都志乃波牟mitutu sinopamu
4多太爾阿布麻弖爾tadani apu madeni
5麻佐爾阿布麻弖爾masani apu madeni