multi-sentence IP-MAT 0@伊可奈留夜 * NP-PRD IP-REL ADJ-ADN WH-ADJ-STM L042002 PHON ika COP-ADN L031966 PHON naru P-FOC L000537 PHON ya 1@比止爾伊麻世可 * N L050046 PHON pito COP-INF L031965 PHON ni VB-EXC L030206a PHON imase P-FOC L000506 PHON ka 2@伊波乃宇閇乎 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L050014 PHON ipa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050029a PHON upe P-CASE-ACC L000534 PHON wo 3@都知止布美奈志 * IP-ADV NP-PRD N L050015 PHON tuti COP-INF L031968 PHON to VB-INF L031553a PHON pumi VB-INF L031279a PHON nasi 4@阿止乃祁留良牟 * NP-SBJ N L050877 PHON ato VB-ADN VB-STM L031371a PHON nok VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru XTN-ADC L000805 PHON ramu 5@多布刀久毛阿留可 * IP-MAT ADJ-INF ADJ-STM L007024 PHON taputwo ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125a PHON aru P-FOC L000506 PHON ka ID BS.5
0伊可奈留夜ikanaru ya
1比止爾伊麻世可pito ni imase ka
2伊波乃宇閇乎ipa no upe wo
3都知止布美奈志tuti to pumi nasi
4阿止乃祁留良牟ato nokyeru ramu
5多布刀久毛阿留可taputwoku mo aru ka