multi-sentence IP-MAT 0@与伎比止乃 * PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007015 PHON yo ACP-ADN L000033 PHON ki N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@麻佐米爾美祁牟 * NP-ADV ADV L051420 PHON masameni VB-ADC VB-STM L031712a PHON mi VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 2@美阿止須良乎 * N PFX-HON L000035 PHON mi N L050877 PHON ato P-RES L000528a PHON sura P-CASE-ACC L000534 PHON wo 3@和礼波衣美須弖 * PP-SBJ NP PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-GER PFX-POT L000027 PHON e VB-STM L031712a PHON mi VAX-NEG-GER L000006a PHON zute 4@伊波爾恵利都久 * PP NP N L050014 PHON ipa P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CLS VB-STM L031936a PHON weri VB-CLS L031137a PHON tuku 5@多麻爾恵利都久 * IP-MAT PP NP N L052078 PHON tama P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CLS VB-STM L031936a PHON weri VB-CLS L031137a PHON tuku ID BS.3
0与伎比止乃yoki pito no
1麻佐米爾美祁牟masameni mikyemu
2美阿止須良乎miato sura wo
3和礼波衣美須弖ware pa emizute
4伊波爾恵利都久ipa ni werituku
5多麻爾恵利都久tama ni werituku