CP-FINAL IP-SUB 0@伊加豆知乃 * PP NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L051069 PHON ikaduti P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@比加利乃期止岐 * N-DVB L031464b PHON pikari P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-ADN ADJ-STM L007004b PHON goto ACP-ADN L000033 PHON ki 2@己礼乃微波 * PP NP PRO-N L042031 PHON kore P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050023 PHON mwi P-TOP L000522 PHON pa 3@志爾乃於保岐美 * NP-SBJ IP-REL NP-PRD N-DVB L030883b PHON sini COP-ADI L031965 PHON no N L050267 ADJ-STM L007009a PHON opo N L004266 PHON kimi 4@都祢爾多具覇利 * IP-ADV NP-PRD N L004004 PHON tune COP-INF L031965 PHON ni VB-CLS VB-STM L031008a PHON tagup VAX-STV-CLS L000024 PHON yeri 5@於豆閇可良受夜 * IP-ADV VB-CLS L030357a PHON odu XTN-IFC XTN-STM L000801 PHON be ACP-STM L000032 PHON kara VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu P-FOC L000537 PHON ya ID BS.20
0伊加豆知乃ikaduti no
1比加利乃期止岐pikari no gotoki
2己礼乃微波kore no mwi pa
3志爾乃於保岐美sini no opokimi
4都祢爾多具覇利tune ni tagupyeri
5於豆閇可良受夜odu bekarazu ya