IP-MAT 0@弥蘇知阿麻利 * NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP IP-REL PP NP NP IP-REL NP-PRD N NUM L002003 PHON mi NUM L002032 PHON swo CL L002033 PHON ti N-DVB L030097b PHON amari 1@布多都乃加多知 * N NUM L002002 PHON puta CL L002015 PHON tu COP-ADI L031965 PHON no N L080239 PHON katati 2@夜蘇久佐等 * N NUM L002008 PHON ya NUM L002032 PHON swo N L052472 PHON kusa P-CASE-COM L000529 PHON to 3@曾太礼留比止乃 * VB-ADN VB-STM L030969a PHON sodar VAX-STV-ADN L000024 PHON eru N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 4@布美志阿止止己呂 * VB-ADN VB-STM L031553a PHON pumi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N N L050877 PHON ato N L050060 PHON dokoro 5@麻礼爾母阿留可毛 * ADJ-INF ADJ-STM L004072a PHON mare COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125a PHON aru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo ID BS.2
0弥蘇知阿麻利miswoti amari
1布多都乃加多知putatu no katati
2夜蘇久佐等yaswokusa to
3曾太礼留比止乃sodareru pito no
4布美志阿止止己呂pumisi atodokoro
5麻礼爾母阿留可毛mareni mo aru kamo