multi-sentence IP-MAT 0@比止乃微波 * PP NP PP NP N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050023 PHON mwi P-TOP L000522 PHON pa 1@衣賀多久阿礼婆 * IP-ADV VB-INF VB-STM L030228a PHON e ADJ-STM L090070 PHON gata ACP-INF L000033 PHON ku VB-PRV L030125a PHON areba 2@乃利乃多能 * IP-ARG NP-PRD PP NP N L090272 PHON nori P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050063 PHON ta P-CASE-GEN L000520 PHON no 3@与須加止奈礼利 * N L052430 PHON yosuka COP-INF L031968 PHON to VB-CLS VB-STM L031317a PHON nar VAX-STV-CLS L000024 PHON eri 4@都止米毛呂毛呂 * CP-FINAL IP-SUB VB-IMP L031161a PHON tutome NP-VOC N L051514 PHON moromoro 5@須須賣毛呂母呂 * CP-FINAL IP-SUB VB-IMP L030937a PHON susumye NP-VOC N L051514 PHON moromoro ID BS.18
0比止乃微波pito no mwi pa
1衣賀多久阿礼婆egataku areba
2乃利乃多能nori no ta no
3与須加止奈礼利yosuka to nareri
4都止米毛呂毛呂tutome moromoro
5須須賣毛呂母呂susumye moromoro