multi-sentence IP-MAT 0@於保美阿止乎 * NP IP-REL PP-SBJ NP IP-REL IP-PRP PP-OB1 NP N PFX-HON L000038 PHON opomi N L050877 PHON ato P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1@美爾久留比止乃 * VB-IFC L031712a PHON mi P-CONN L000551 PHON ni VB-ADN L030612a PHON kuru N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@伊爾志加多 * VB-ADN VB-STM L030186a PHON ini VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050111 PHON kata 3@知与乃都美佐閇 * IP-ARG PP NP PP NP N NUM L002013 PHON ti N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090401 PHON tumi P-RES L000525a PHON sape 4@保呂夫止曾伊布 * VB-ADC L031601a PHON porobu P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000527 PHON so VB-ADC L030199a PHON ipu 5@乃曾久止叙伎久 * IP-MAT IP-ARG VB-ADC L031376a PHON nozoku P-COMP L000530 PHON to P-FOC L000527 PHON zo VB-ADC L030565a PHON kiku ID BS.17
0於保美阿止乎opomiato wo
1美爾久留比止乃mi ni kuru pito no
2伊爾志加多inisi kata
3知与乃都美佐閇tiyo no tumi sape
4保呂夫止曾伊布porobu to so ipu
5乃曾久止叙伎久nozoku to zo kiku