multi-sentence IP-MAT 0@久須理師波 * IP-ADV PP-HST NP N L051362 PHON kusurisi P-TOP L000522 PHON pa 1@都祢乃母阿礼等 * PP-SBJ IP-NMZ NP-PRD N L004004 PHON tune COP-ADI L031965 PHON no P-TOP L000514 PHON mo VB-CSS L030125a PHON aredo 2@麻良比止乃 * NP-SBJ IP-REL NP-PRD N L050482 ADJ-STM L004072b PHON mara N L050046 PHON pito COP-ADI L031965 PHON no 3@伊麻乃久須理師 * PP NP N L004025 PHON ima P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051362 PHON kusurisi 4@多布止可理家利 * ADJ-CLS ADJ-STM L007024 PHON taputo ACP-STM L000032 PHON kari VAX-MPST-CLS L000016 PHON kyeri 5@米太志加利鶏利 * IP-MAT ADJ-CLS ADJ-STM L007111 PHON medasi ACP-STM L000032 PHON kari VAX-MPST-CLS L000016 PHON kyeri ID BS.15
0久須理師波kusurisi pa
1都祢乃母阿礼等tune no mo aredo
2麻良比止乃marapito no
3伊麻乃久須理師ima no kusurisi
4多布止可理家利taputokarikyeri
5米太志加利鶏利medasikarikyeri