multi-sentence IP-MAT 0@舎加乃美阿止 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PEN L090152 PHON saka P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 PHON mi N L050877 PHON ato 1@伊波爾宇都志於伎 * IP-ADV PP-GOL-OB2 NP N L050014 PHON ipa P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L030270a PHON utusi VB-INF L030327a PHON oki 2@由伎米具利 * IP-ADV VB-INF L031839a VB-STM L031840a PHON yuki VB-INF L031748a PHON meguri 3@宇夜麻比麻都利 * VB-INF VB-STM L030296a PHON uyamapi VB-INF L031649a PHON maturi 4@和我与波乎閇牟 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050040 PHON yo P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L031954a PHON wope VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 5@己乃与波乎閇牟 * IP-MAT PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050040 PHON yo P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L031954a PHON wope VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID BS.14
0舎加乃美阿止saka no miato
1伊波爾宇都志於伎ipa ni utusioki
2由伎米具利yukimeguri
3宇夜麻比麻都利uyamapimaturi
4和我与波乎閇牟wa ga yo pa wopemu
5己乃与波乎閇牟ko no yo pa wopemu