multi-sentence IP-MAT 0@佐伎波比乃 * IP-ADV NP IP-REL NP-PRD N-DVB L030776b PHON sakipapi COP-ADI L031965 PHON no 1@阿都伎止毛加羅 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007041 PHON atu ACP-ADN L000033 PHON ki N L050241 PHON tomokara 2@麻為多利弖 * VB-GER L031674a VB-STM L031603a PHON mawi VB-GER L030170a PHON tarite 3@麻佐米爾弥祁牟 * NP-ADV ADV L051420 PHON masameni VB-ADC VB-STM L031712a PHON mi VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4@g阿止乃止毛志x * IP-MAT IP-ADV PP-SBJ NP N L050877 PHON ato P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ ADJ-STM L007025 PHON tomosi ACP-XCL L000039 PHON sa 5@宇礼志久毛阿留可 * ADJ-INF ADJ-STM L007020 PHON uresi ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125a PHON aru P-FOC L000506 PHON ka ID BS.12
0佐伎波比乃sakipapi no
1阿都伎止毛加羅atuki tomokara
2麻為多利弖mawitarite
3麻佐米爾弥祁牟masameni mikyemu
4g阿止乃止毛志xato no tomosisa
5宇礼志久毛阿留可uresiku mo aru ka