CP-FINAL IP-SUB 0@己礼乃与波 * PP NP PP NP PRO-N L042031 PHON kore P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050040 PHON yo P-TOP L000522 PHON pa 1@宇都利佐留止毛 * IP-ADV VB-ADC VB-STM L030276a PHON uturi VB-ADC L030841a PHON saru P-CONN L000531 PHON tomo 2@止己止婆爾 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004131 PHON tokotoba COP-INF L031965 PHON ni 3@佐乃己利伊麻世 * VB-IMP VB-STM L030819a PFX L000040 PHON sa VB-STM L031374a PHON nokori VB-IMP L030206a PHON imase 4@乃知乃与乃多米 * NP IP-REL NP-PRD N L004087 PHON noti COP-ADI L031965 PHON no PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050063 PHON tame 5@麻多乃与乃xx * NP IP-REL NP-PRD ADV L004022 PHON mata COP-ADI L031965 PHON no PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050063 PHON tame ID BS.10
0己礼乃与波kore no yo pa
1宇都利佐留止毛uturisaru tomo
2止己止婆爾tokotobani
3佐乃己利伊麻世sanokoriimase
4乃知乃与乃多米noti no yo no tame
5麻多乃与乃xxmata no yo no tame